Polityka BHP (dokument do ściągnięcia)

Podstawowym założeniem Spółki jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez ochronę zdrowia pracowników, zapewnienie im właściwych warunków do realizacji zadań oraz przestrzeganie przepisów prawa i innych wymagań w zakresie BHP.

Najwyższe kierownictwo Spółki SITRAX wierzy, że ciągła poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoli całkowicie zapobiec związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym, dlatego też zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę, bezpieczną infrastrukturę, nowoczesne środki ochrony osobistej oraz podnoszenie świadomości i poziomu zaangażowania pracowników w sprawy BHP.

Zamierzone wyniki systemu zarządzania Spółka pragnie osiągnąć poprzez:

  • dążenie do ciągłej poprawy warunków pracy,
  • stałe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie BHP,
  • eliminowanie zagrożeń oraz ograniczanie ryzyk dotyczących BHP,
  • prowadzenie konsultacji z pracownikami oraz ich aktywny współudział w budowaniu i doskonaleniu systemu zarządzania BHP,
  • zapewnienie środków do realizacji niniejszej polityki BHP,
  • ciągle doskonalenie wdrożonego system zarządzania BHP wg normy PN-ISO45001:2018.

Polityka BHP jest znana oraz respektowana przez wszystkich pracowników Spółki oraz strony zainteresowane.